De pagina wordt geladen...

Wij vinden uw privacy belangrijk

Dit is de privacyverklaring van NorthC Group B.V. en haar dochtervennootschappen, verder genoemd ‘NorthC’ of ‘wij’. NorthC Group B.V. is gevestigd aan de Fokkerweg 300, Gebouw 59, 1438AN Oude Meer. Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u gebruik maakt van onze diensten, onze website bezoekt, diensten levert, of op andere wijze met ons in contact bent. NorthC vindt uw privacy belangrijk en zorgt daarom dat helder is wat er met uw gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring hebben wij voor u op een rij gezet welke persoonsgegevens NorthC verwerkt en hoe wij die zo goed mogelijk beschermen.

Verwerking van gegevens

Wanneer u onze website (https://www.northcdatacenters.com) bezoekt, verwerken wij gegevens die u aan ons verstrekt. Daarnaast verwerken wij ook aanvullende gegevens die u mogelijk verstrekt via sociale media, websites of diensten van derden, of gegevens die wij verzamelen met behulp van cookies.

Welke gegevens, van wie

Wij verwerken persoonsgegevens van de volgende personen:

 • Bezoekers van onze website

Wij verwerken automatisch de volgende gegevens bij website bezoek:

IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser en apparaat type, serviceprovider waarmee u toegang hebt, gegeven over uw eerdere bezoeken aan de website, de website waar u vandaan komt, uw zoekopdrachten en de content die u op onze website heeft bezocht.

 • Personen die contact met ons opnemen

Wij verwerken persoonsgegevens die u aan ons verstrekt:

Voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, naam van de organisatie waar u werkt, details van uw vraag, verzoek of klacht en overige informatie die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt.

 • Klanten

Wij verwerken persoonsgegevens die u aan ons verstrekt:

Voor- en achternaam, functie, naam en adres van de organisatie waar u werkt e-mailadres (zakelijk), (mobiele) telefoonnummer, bankgegevens van de organisatie waar u werkt, details over de afgenomen / af te nemen diensten, contracten inzake de afgenomen / af te nemen diensten, biometrische gegevens voor toegangscontrole tot onze locaties, kenteken van uw auto voor toegang tot het terrein, CCTV-beelden tijdens bezoek, en mogelijk overige gegevens die u aan ons verstrekt.

 • Leveranciers of onderaannemers

Wij verwerken persoonsgegevens die u aan ons verstrekt:

Voor- en achternaam, functie, naam van de organisatie waar u werkt, adres van de organisatie waar u werkt, e-mailadres (zakelijk), (mobiele) telefoonnummer, bankgegevens van de organisatie waar u werkt, details over de afgenomen / af te nemen diensten, contracten inzake de afgenomen / af te nemen diensten, biometrische gegevens voor toegangscontrole tot onze locaties, kenteken van uw auto voor toegang tot het terrein, CCTV-beelden tijdens bezoek aan onze locatie en mogelijk overige informatie die u aan ons verstrekt.

 • Sollicitanten

Wij verwerken bij een sollicitatie de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, alle informatie die staat in uw CV (plus eventueel behaalde diploma’s en/of certificaten), motivatiebrief, adres en woonplaats, kenteken van uw auto voor toegang tot het terrein, CCTV-beelden tijdens bezoek aan onze locatie, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), informatie over uw professionele achtergrond en werkervaring, informatie afkomstig uit openbare bronnen bijvoorbeeld van uw LinkedIn-profiel en mogelijk overige informatie die u ons verstrekt tijdens de sollicitatieprocedure.

 • Bezoekers

Wij verwerken van bezoekers de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, functie, naam van de organisatie waar u werkt, adres van de organisatie waar u werkt, e-mailadres (zakelijk), (mobiele) telefoonnummer, biometrische gegevens voor toegangscontrole tot onze locaties, kenteken van uw auto voor toegang tot het terrein, CCTV-beelden tijdens bezoek aan onze locatie.

Grondslag

Wij verwerken alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Dat betekent dat wij niet zomaar voor elk doel gegevens kunnen verwerken.

Bezoekers website
De automatische gegevensverwerking dient de goede werking van de website, en heeft als wettelijke grondslag de (voorbereiding van de) contractuele relatie met klanten Daarnaast is de grondslag het gerechtvaardigd belang die onze onderneming heeft om zich online te presenteren met een goed-werkende website. Wij hebben  de afweging gemaakt dat de belangen bij een goed werkende website zwaarder wegen dan de inbreuk die wij doen door de genoemde persoonsgegevens te verwerken. De data verkregen uit automatische gegevensverwerking worden verwerkt door onze afdeling marketing, en soms ook IT. Doel van deze gegeven is:

 • gepersonaliseerde informatie over onze diensten geven;
 • de mogelijkheid bieden tot verder contact (o.a. via een account voor onze nieuwsbrief of aanbiedingen over onze diensten).

Personen die contact met ons opnemen
De wettelijke grondslag voor verwerking is het gerechtvaardigd belang bij verwerking van relevante gegevens om te kunnen reageren op een contactverzoek per telefoon, post of e-mail. Gegevens worden verwerkt door de Service afdeling. Doel van deze gegevens is:

 • contact met u opnemen;
 • een vraag beantwoorden;
 • een klacht behandelen.

Klanten en leveranciers/onderaannemers
De wettelijke grondslag voor verwerking is onze contractuele relatie met klanten of leveranciers en de voorbereidingen daarop. Deze gegevens worden dan ook verwerkt door onze afdelingen marketing en sales en financiën. Doel van deze gegevens is:

 • diensten en/of producten aan u leveren;
 • aanbiedingen doen voor diensten;
 • de uitvoering van dienstverlening met u afstemmen;
 • onze nieuwsbrief, of uitnodigingen voor events aan u versturen;
 • een factuur sturen en uw betaling verwerken;
 • voldoen aan onze administratieve verplichtingen.

Sollicitanten
In geval van sollicitaties is de grondslag de mogelijke arbeidsrelatie. Gegevens worden verwerkt door onze afdeling HR en de betrokken afdelingsvertegenwoordigers. Doel van deze gegevens is:

 • contact met u opnemen;
 • een eerste selectie doen op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens.

Bezoekers
De wettelijke grondslag is het gerechtvaardigd belang van onze onderneming heeft bij een goede beveiliging van het datacenter. Wij hebben de afweging gemaakt dat de belangen bij een goed beveiligde locatie zwaarder wegen dan de inbreuk die wij doen door de genoemde persoonsgegevens te verwerken. De data verkregen van bezoekers worden verwerkt door onze afdeling Security, en gedeeltelijk door de uitnodigende partij, soms ook IT. Doel van deze gegeven is:

 • Beveiligde toegang geven tot het datacenter

Beveiliging

Wij zorgen voor passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. Dat betekent dat wij letten op nieuwe ontwikkelingen en onze beveiligingsmaatregelen waar nodig aanpassen.

Beveiliging is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Wij pseudonimiseren en versleutelen uw gegevens, met name biometrische gegevens die noodzakelijk zijn voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden bij het verlenen van toegang tot onze datacenters.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens die wij verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Langer bewaren doen wij alleen zolang dat verplicht is op basis van een wettelijke bewaartermijn, zoals de Archiefwet.

Dat betekent in concreto:

 • Toegangsgegevens tot ons datacenter: 6 maanden
 • Videobeelden: 1 maand
 • Biometrische gegevens: niet na einde contract en einde autorisatie
 • Sollicitatiegegevens: 4 weken (of, als u daarvoor toestemming heeft gegeven tot 1 jaar)
 • Cookies: tussen 8 maanden en 14 maanden (afhankelijk van het type cookie)

Verwerking door derden

Verwerking door derden (subverwerkers) gebeurt alleen onder dezelfde verplichtingen als wij tegenover u hebben en na schriftelijke instructies van NorthC aan de subverwerker.

Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Locatie

NorthC bewaart persoonsgegevens binnen Nederland. Bij samenwerking met internationale dienstverleners wordt geëist dat de gegevensverwerking binnen de Europese Economische Ruimte (EU plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) blijft of gebaseerd is op adequate beschermingsmaatregelen die in overeenstemming zijn met de AVG. De bekendste maatregel om adequate bescherming te waarborgen is het hanteren van de EU Standard Contractual Clauses.

Cookieverklaring

In onze cookieverklaring kunt u lezen welke types cookie NorthC gebruikt en hoe u zelf cookie-instellingen kunt aanpassen.

Inzage, correctie en verwijderen

U heeft altijd de mogelijkheid om aan ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

Ook wanneer u van mening bent dat persoonsgegevens niet (langer) juist dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, kunt u ons verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

Hiervoor kunt u een bericht sturen naar het volgende adres:

Compliance@northcdatacenters.com

NorthC Group B.V.
Afdeling Compliance
Fokkerweg 300,  Gebouw 59
1438AN Oude Meer

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, verbetering of verwijdering, door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

NorthC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in oktober 2020.